Onze privacy

Met GO-tickets kun je eenvoudig en professioneel je eigen ticketshop opzetten voor jouw evenement. Of je nou een klein feest of een groot evenement organiseert, het online ticketsysteem van GO-tickets kan door iedereen gebruikt worden.

Met GO-tickets kun je eenvoudig en professioneel je eigen ticketshop opzetten voor jouw evenement. Of je nou een klein feest of een groot evenement organiseert, het online ticketsysteem van GO-tickets kan door iedereen gebruikt worden.

GO-tickets vindt het daarbij belangrijk dat de privacy van de klant en gebruiker wordt gerespecteerd. Zij draagt er dan ook zorg voor dat persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving wordt behandeld.

Dit doet zij onder andere door zich te houden die aan de wettelijke kaders die de privacywetgeving biedt. Het moet inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier persoonsgegevens van jou als klant of andere gebruikers op een rechtmatige manier worden verwerkt. Er moet daarnaast een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het te bereiken doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als klant of andere gebruiker zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk mag niet onevenredig zijn in verhouding met het te dienen doel. Bovendien zullen er niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen deze gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

GO-tickets zorgt er voor dat de betreffende persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van de betreffende persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@go-tickets.nl.

Bezoek website
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Tevens zal het IP-adres, als hiervoor expliciete toestemming bestaat, worden gebruikt binnen Google Analytics.

Contactformulier, whatsapp en email
Tevens worden persoonsgegevens verwerkt die actief worden verstrekt bij het invullen van een contactformulier of het verstrekken van gegevens per email of whatsapp. Bij het invullen van het contactformulier wordt gevraagd om jouw email en naam. Tevens kun je een telefoonnummer en bedrijfsnaam opgeven. Je bent hiertoe niet verplicht.

Dienstverlening/ Aanmelden event
Indien je klant bij GO-tickets wordt zullen wij jou vragen om bedrijfsnaam, adres, postcode en plaats in te vullen. Daarnaast vragen we om naam, telefoonnummer en email van de betreffende contactpersoon. Ook vragen wij om bankrekeningnummer en tenaamstelling.

Wij vragen deze gegevens online in te vullen. Ook vragen wij om het logo zodat wij deze in het programma implementeren. Het is mogelijk, maar niet verplicht om KVK, BTW en/ of factuurnummering in te vullen.

Nieuwsbrief
Wij versturen enkel onze klanten een nieuwsbrief met informatie die te zien is op het aangemaakte evenement. 

Account
Als klant kun je inloggen in ons systeem. Na aanmelding van het event ontvang je per email een activatielink met gebruikersnaam. Door op deze link te klikken kom je in een webomgeving waar je een wachtwoord kunt aanmaken.

Inschrijvingen event
Natuurlijk kan er op het event worden ingeschreven. Het hoe en waarom van de gegevensverwerking wordt door jou als klant bepaalt. Jij wordt als klant aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke als het gaat om gegevens van de inschrijvers en jij geeft als klant dan ook aan wat de invulvelden bij de inschrijvingen van het event zijn. Wel is het belangrijk niet meer gegevens te verzamelen dan voor het doel van de inschrijving wenselijk is. Voor de inschrijving wordt altijd gevraagd om naam, achternaam, emailadres en telefoonnummer. Je kunt optioneel o.a. een organisatienaam invullen.

Door een betaling aan GO-tickets te doen verstrekt de inschrijver zijn of haar bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan Mollie als payment provider, de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

(Potentiële) leveranciers
GO-tickets heeft ook contact met leveranciers. Go-tickets heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens en naam, email en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, kvk nummer, btw nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Doeleinden verwerking
De persoonsgegevens die door jou als klant, leverancier, inschrijver of derde worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met je in contact te kunnen treden;
  • het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst, meer specifiek het leveren van software voor ticketverkoop en het faciliteren van betalingen;
  • om jou en de inschrijvers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
  • het versturen van een nieuwsbrief;
  • het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van GO-tickets;
  • het afhandelen van betalingen;
  • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
  • Het voldoen aan wettelijke verplichting, zoals persoonsgegevens die nodig zijn voor belastingverplichtingen.

Het op een andere manier verwerken van persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover jij als verwerkingsverantwoordelijke daarvoor expliciet toestemming verleend.

Je dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en email wij niet met je in contact kunnen treden. Tevens kunnen wij zonder bedrijfsnaam, adres, postcode en plaats en naam, telefoonnummer en email van de betreffende contactpersoon en bankrekeningnummer en tenaamstelling geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Tevens zal GO-tickets persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan haar een verzoek doet voor een fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens is, zal GO-tickets hieraan meewerken.

Rechten van betrokkenen
Je kunt aangeven dat betreffende persoonsgegevens uit ons systeem worden verwijderd door een email te sturen naar info@go-tickets.nl. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is GO-tickets hieraan gehouden.

Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking tot het privacy statement aan het voormelde emailadres zenden.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ben jij degene die zich heeft ingeschreven voor een event en wil jij jouw rechten als betrokkene uitoefenen dan zul je contact op moeten nemen met de betreffende organisator, omdat zij degene is die als verwerkingsverantwoordelijke kan worden aangemerkt als het gaat om jouw gegevens.

Delen van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Als het gaat om gegevens van jou als klant, dan is GO-tickets een verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de inschrijvers van het event geldt, dat de organisatie van het event vooraf toestemming dient te verlenen voor het inschakelen van deze andere partijen als zij gegevens van jou aan GO-tickets verstrekken. Dit is zo bepaald, omdat de organisatie in die situatie verwerkingsverantwoordelijke is. Zij geven namelijk jouw gegevens door.

GO-tickets werkt met de volgende partijen samen:

Mollie
Mollie integreert alle belangrijke betaalmethoden in de omgeving waar de inschrijvers hun tickets kunnen bestellen. Jouw betaalgegevens worden door deze partij verwerkt.

Perfectview
Perfectview is ons CRM systeem. Bedrijfsgegevens van ons maar ook de gegevens van jou als klant staan opgeslagen in de cloud van Perfectview.

Dropbox
Vanwege de veiligheid van persoonsgegevens en de continuering van het bedrijfsproces, wat tegelijkertijd een gerechtvaardigd bedrijfsbelang is worden gegevens in de cloud opgeslagen en een back up gemaakt, bij Dropbox.

Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van de gegevens bij Dropbox worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Mailchimp
Mailchimp gebruiken wij enkel voor het verzenden van een nieuwsbrief. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van de gegevens  worden gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Exact
Vanwege onder andere onze verplichtingen vanuit wetgeving, maar ook het juist uitoefenen van de overeenkomst zullen er facturen worden verzonden en een administratie moeten worden bijgehouden en worden bewaard. Dit wordt gedaan middels het programma Exact.

TransIP
GO-tickets host haar website bij TransIP. Handelingen die middels de website worden uitgevoerd zijn hier zichtbaar. TransIP beheert ook alle servers, waaronder de email server.

NowOnline Media BV
NowOnline Media BV is de partij waarbij het websiteontwerp, de content en het onderhoud en de applicatie van GO-tickets is ondergebracht.

Whatsapp
Whatsapp wordt gebruikt als programma om berichten aan elkaar te versturen door middel van een telefoonnummer. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie.

De beveiliging van deze gegevens wordt gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Google Mail for Business
Wij gebruiken Gmail als programma om een email aan jou te verzenden, zodat wij in contact met jou kunnen komen. Dit programma wordt aangeboden door Google. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie.

De beveiliging van deze gegevens wordt gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Bewaren persoonsgegevens
We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we u ondersteunen, moeten kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen/klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen.

Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van GO-tickets zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Andere persoonsgegevens van jou als klant die hier niet onder vallen zullen na afloop van het event binnen een redelijke termijn van 24 maanden worden verwijderd, tenzij jij als klant aangeeft graag in het klantenbestand te willen blijven opgenomen.

Als het gaat om gegevens van de inschrijvers voor een event dan is de organisatie de verwerkingsverantwoordelijke en zal zij de bewaartermijnen bepalen. GO-tickets is hieraan gehouden, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaald.

Van potentiele leveranciers zullen we indien er geen overeenkomst wordt gesloten de betreffende gegevens worden verwijderd.

Als er een overeenkomst wordt gesloten worden de betreffende gegevens bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, wel rekening houdend met de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Aansprakelijkheid
De website is eigendom van GO-tickets wordt beheerd door NowOnline Media BV.

Deze disclaimer is van toepassing op de website, www.go-tickets.nl en haar emailverkeer.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt GO-tickets geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

GO-tickets is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.  Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde.

GO-tickets is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Sessiecookies
Met behulp van een sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met jouw bezoek hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan jouw eigen wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Functionele cookies
Met behulp van een functionele cookies kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.go-tickets.nl

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist.

Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens dan hebben wij wel toestemming van jou nodig. Er is dan sprake van tracking cookies. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest.

Google Analytics
GO-tickets maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van GO-tickets verzameld.

Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

GO-tickets heeft het Google Analytics account zo ingesteld dat;

  • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn.
  • De informatie niet met anderen gedeeld wordt.

GO-tickets geeft je de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

GO-tickets gebruikt geen cookies waarbij je over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

Contactgegevens

GO Events BV / GO-tickets
Doetinchemseweg 55,
7007 CB Doetinchem
info@go-tickets.nl
026-3119029